Une question ? Cliquez ICI !

Voorwaarden

Specifieke vragen rond afmetingen of personalisatie? Omdat we alle kunstwerken op bestelling maken kunnen we perfect inspelen op jouw wensen. Contacteer ons gerust om jouw ideale tuinobject te bespreken. Andere metalen zijn bespreekbaar.

Op basis van jouw wensen starten we met jouw persoonlijke project. Na betaling van 50% voorschot gaan wij aan de slag met ontwerp en productie. 6 à 10 weken later is je kunstwerk al klaar. Na betaling van het restbedrag wordt het bij je thuis geleverd.

Gezien alle tuinelementen op maat gemaakt worden, kunnen we geleverde goederen niet terugnemen.

 

Algemene aannemings-en verkoopsvoorwaarden Tuinmetaal Vavo

 

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de co-contractant/klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 1. Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde goederen of betreffende de uitgevoerde werken ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen respectievelijk na de levering of na de uitvoering der  werken en de plaatsing van de goederen.Alle klachten betreffende de facturen dienen ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
 1. Onze offerten zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.Leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven.Het verstrijken van de leveringstermijn of uitvoeringstermijn geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te annuleren noch om schadevergoeding te eisen.
 1. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 2. Onze kunstwerken worden gemaakt op basis van de wens van de koper en zijn niet onderhevig aan het herroepingsrecht. Cfr. De wet Marktpraktijken en consumentenbescherming 21 december 2013 en Europese richtlijn 2011/83/EU : “De levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de uitvoerig beschreven opgave van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn “
 1. Behoudens andersluidende overeenkomsten of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar.
 2. In geval van niettijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidintrest van 12% op jaarbasis.In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn,met een minimum van 65 euro,en dit bij titel van forfetaire schadevergoeding.
 1. Bij niettijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.Tevens behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten,waarbij alle verantwoordelijkheid voor de klant is en zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding van ons kan eisen.Ook behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
 1. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper/klant.
 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot zolang ze niet volledig zijn betaald.Het risico gaat echter over op de klant/koper van bij de contractsluiting.De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
 1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding,wordt er overeengekomen dat als er ons binnen de acht dagen na de plaatsing en de uitvoering van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt,de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn.Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 1. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Call Now Button
error: Content is protected !!